ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിവ ബ്ലോഗ്ഗിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ചുമതലയുള്ള എം.ടി മാർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുക.

Tuesday, October 29, 2019


 പൂവും പൂമ്പാറ്റയും - സ്കൂള്‍ തല ക്യാമ്പിലെ കാഴ്ചജി എച്ച് എസ് എസ് പടിയൂര്‍ - സ്കൂള്‍ തല ക്യാമ്പില്‍ നിന്ന്


 ജി എച്ച് എസ് എസ് ചുഴലിയിലെ സ്കൂള്‍ തല ക്യാമ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍


 മദര്‍ പിടിഎ പരിശീലനം - ഇരിക്കൂര്‍  മദര്‍ പിടിഎ പരിശീലനം - ഇരിക്കൂര്‍ കോഡുകളോട് കൂട്ട് കൂടുമ്പോള്‍  -   മദര്‍ പിടിഎ പരിശീലനം - ഇരിക്കൂര്‍

ക്യൂ ആര്‍ കോഡ് പതിപ്പിച്ച സ്കൂള്‍ ഗേറ്റ്  -ജി എച്ച് എസ് എസ് ഇരിക്കൂര്‍