ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിവ ബ്ലോഗ്ഗിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ചുമതലയുള്ള എം.ടി മാർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുക.

Contact


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><html>

<head>


<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>

<title></title>

<meta name="generator" content="LibreOffice 6.1.5.2 (Linux)"/>

<meta name="created" content="2019-07-20T23:07:49.776099800"/>

<meta name="changed" content="2019-07-20T23:11:05.898022972"/>


<style type="text/css">

body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:"Liberation Sans"; font-size:x-small }

a.comment-indicator:hover + comment { background:#ffd; position:absolute; display:block; border:1px solid black; padding:0.5em; }

a.comment-indicator { background:red; display:inline-block; border:1px solid black; width:0.5em; height:0.5em; }

comment { display:none; }

</style>


</head><body>

<table cellspacing="0" border="0">

<colgroup span="2" width="85"></colgroup>

<tr>

<td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="left" bgcolor="#FFFF00">SURENRAN</td>

<td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" align="right" bgcolor="#FFFF00" sdval="124" sdnum="16393;">124</td>

</tr>

<tr>

<td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="left" bgcolor="#FFFF00">BYJU</td>

<td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" align="right" bgcolor="#FFFF00" sdval="123" sdnum="16393;">123</td>

</tr>

<tr>

<td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="left" bgcolor="#FFFF00">KS</td>

<td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" align="right" bgcolor="#FFFF00" sdval="34" sdnum="16393;">34</td>

</tr>

<tr>

<td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="left" bgcolor="#FFFF00"><br></td>

<td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" align="left" bgcolor="#FFFF00"><br></td>

</tr>

</table>

<!-- ************************************************************************** -->

</body></html>