ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിവ ബ്ലോഗ്ഗിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ചുമതലയുള്ള എം.ടി മാർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുക.

Photos

അറിയിപ്പ് 

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ,ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിവ ബ്ലോഗ്ഗിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി സബ് ജില്ലാ ചുമതലയുള്ള എം.ടി മാർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുക.