ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിവ ബ്ലോഗ്ഗിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ചുമതലയുള്ള എം.ടി മാർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുക.

Wednesday, October 30, 2019

മദർ പി ടി എ പരിശീലനം - കെ പി ആർ ജി എസ് ജി വി എച്ച് എസ് എസ് കല്യാശ്ശേരി