ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിവ ബ്ലോഗ്ഗിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ചുമതലയുള്ള എം.ടി മാർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുക.

Friday, November 1, 2019

മദര്‍ പി.ടി.എ പരിശീലനം - ഇ എം എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് , പാപ്പിനിശ്ശേരി